Inspectierapport

peuteropvang 't Knötterheukske (KDV) Maatmansweg 1

7451LS Holten Registratienummer 194964516

Toezichthouder:

GGD Twente

In opdracht van gemeente:

Rijssen-Holten

Datum inspectie:

12-07-2017

Type onderzoek:

Nader onderzoek

Status:

Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:

13-07-2017

Inhoudsopgave

 

Inhoudsopgave................................................................................................................

2

Het onderzoek .............................................................................................................

3

Observaties en bevindingen ...........................................................................................

4

Overzicht getoetste inspectie-items .................................................................................

7

Gegevens voorziening ...................................................................................................

8

Gegevens toezicht ........................................................................................................

8

2 van 8

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-07-2017 peuteropvang 't Knötterheukske te Holten

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het nader onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

Feiten over het kindercentrum

't Knötterheukske is sinds de oprichting geleid door een bestuur dat voornamelijk uit ouders bestaat. Sinds 1 januari 2017 is er een leidinggevende aangesteld en is de rol van het bestuur afgenomen.

Het kinderdagverblijf is gevestigd in een lokaal van het Kulturhus, gelegen aan de Maatmansweg 1 in de gemeente Holten. 't Knötterheukske maakt gebruik van de buitenspeelplaats van de naastgelegen basisschool Dijkerhoek.

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen beschrijft dat er maximaal 16 kinderen opgevangen kunnen worden. De opvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Inspectiegeschiedenis

*24 september 2015, jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

*27 juni 2016, jaarlijks onderzoek. Er is een tekortkoming geconstateerd ten aanzien van het domein 'Personeel en groepen'; de verklaringen omtrent het gedrag van de drie vrijwilligers zijn verouderd.

*25 augustus 2016, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven.

*27 maart 2017, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan, de meldcode kindermishandeling en de klachtenregeling.

Bevindingen op hoofdlijnen

Dit nader onderzoek laat zien dat de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het inspectiebezoek op 27 maart 2017, zijn opgeheven. Zie de toelichting van de toezichthouder bij de betreffende domeinen in dit rapport.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.

3 van 8

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-07-2017 peuteropvang 't Knötterheukske te Holten

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Tijdens het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 27 maart 2017, is naar voren gekomen dat 2 verplichte voorwaarden niet zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.

In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten voert de toezichthouder van de GGD Twente derhalve een nader onderzoek uit.

Pedagogisch beleid

De toezichthouder heeft de meest recente versie van het pedagogisch beleidsplan opgevraagd. De volgende voorwaarden zijn vervolgens opnieuw beoordeeld:

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden;

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.

Conclusie

De genoemde voorwaarden zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. Er wordt voldaan aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan (versie 10)

4 van 8

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-07-2017 peuteropvang 't Knötterheukske te Holten

Veiligheid en gezondheid

Tijdens het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 27 maart 2017, is naar voren gekomen dat de meldcode kindermishandeling niet alle verplichte onderwerpen bevat.

In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten voert de toezichthouder van de GGD Twente derhalve een nader onderzoek uit.

Meldcode kindermishandeling

De toezichthouder heeft een herziene versie van de meldcode kindermishandeling opgevraagd en de meldcode opnieuw beoordeeld. De meldcode bevat nu de volgende elementen:

een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;

specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;

specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Conclusie

De meldcode kindermishandeling voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen:

Meldcode kindermishandeling ('Versie Veilig Thuis 2017')

5 van 8

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-07-2017 peuteropvang 't Knötterheukske te Holten

Ouderrecht

Tijdens het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 27 maart 2017, is naar voren gekomen dat de interne klachtenregeling niet alle verplichte onderwerpen bevat.

In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten voert de toezichthouder van de GGD Twente derhalve een nader onderzoek uit.

Klachten en geschillen

De toezichthouder heeft een herziene versie van de interne klachtenregeling opgevraagd en de regeling opnieuw beoordeeld. De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder:

de klacht zorgvuldig onderzoekt;

de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;

de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;

de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;

de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;

in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Conclusie

De regeling voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen:

Klachtenregeling (versie 2017)

6 van 8

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-07-2017 peuteropvang 't Knötterheukske te Holten

Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat:

-een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

-toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;

-specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;

-specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Klachten en geschillen

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder:

-de klacht zorgvuldig onderzoekt;

-de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;

-de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;

-de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;

-de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;

-in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

7 van 8

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-07-2017 peuteropvang 't Knötterheukske te Holten

Gegevens voorziening

Opvanggegevens

 

Naam voorziening

: peuteropvang 't Knötterheukske

Website

: http://www.knotterheukske.nl

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder

 

Naam houder

: Stichting Peuterspeelzaal "'t Knotterheukske"

Adres houder

: Maatmansweg 1

Postcode en plaats

: 7451LS Holten

Website

: http://www.knotterheukske.nl/

KvK nummer

: 41244451

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

 

Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500BK ENSCHEDE

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: Laura Sauer- Huisman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

 

Naam gemeente

: Rijssen-Holten

Adres

: Postbus 244

Postcode en plaats

: 7460AE RIJSSEN

Planning

 

Datum inspectie

: 12-07-2017

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 13-07-2017

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-07-2017

Verzenden inspectierapport naar

: 17-07-2017

gemeente

 

Openbaar maken inspectierapport

: 03-08-2017

8 van 8

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-07-2017 peuteropvang 't Knötterheukske te Holten